Komisje Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja rewizyjna

2017-05-05

Skład:

Bogdan Michał Kacprzak - przewodniczący komisji
Barbara Duchnowska
Krzysztof Kowalczyk
Tadeusz Wyszołmierski

Zadania:

Na podstawie § 47 Statutu Gminy Stary Lubotyń do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrywanie:

   a) sprawozdania finansowego,

   b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzanego na podstawie danych ewidencji ksiegowej budżetu,

   c) informacji o stanie mienia Gminy,

oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawianie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Komisja skarg, wniosków i petycji

2018-11-09

Skład:
- Elżbieta Światkowska - przewodnicząca komisji,
- Stanisław Koszykowski,
- Kamil Wróblewski.

 

Zadania:

Na podstawie §59 Statutu Gminy Stary Lubotyń Rada do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy:

1) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działanie Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) rozpatrywanie skladanych przez obywateli wniosków i petycji.

Komisja budżetu i finansów

2017-05-05

Skład:

- Jolanta Szablowska - przewodnicząca komisji,
- Sylwester Grodzki,
- Dorota Jurkiewicz,
- Agata Modzelewska.

Zadania:

Zadaniem Komisji Budżetu i Finansów jest:

1. współtworzenie polityki wpływów i wydatków budżetu gminy,
2. opiniowanie projektów uchwał rady i wniosków komisji, jeżeli rodzą one skutki finansowe,
3. przygotowanie projektu wskazówek rady do opracowania projektu budżetu i sprawozdania z jej wykonania,
4. opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania wójta z jego wykonania,
5. systematyczne analizowanie, kontrola wpływów i wydatków budżetu gminy, a w szczególności stanie na straży racjonalnego i efektywnego wydatkowania publicznych środków na konkretne programy społeczno-gospodarcze gminy,
6. opracowanie projektów uchwał rady związanych z polityką finansową i gospodarką mieniem komunalnym gminy,
7. opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia wójta gminy,
8. sprawy komunalizacji i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja spraw społecznych i obywatelskich

2017-05-05

Skład:

- Ludwik Podbielski - przewodniczący komisji,
- Janusz Legacki,
- Monika Stawierej,
- Marek Wagner.

Zadania:

Do zadań komisji należą pozostałe zadania Gminy określone ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będące w kompetencjach w/w komisji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-05
Data publikacji:2017-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Świątkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3528