Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Klauzula informacyjna dla klientów USC

Klauzula informacyjna dla klientów USC

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Lubotyniu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Stanu Cywilnego jest Wójt Gminy Stary Lubotyń. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaś kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest Wójt;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłanej na adres urzędu; drogą elektroniczną - e-mail: iod@lubotyn.pl; telefonicznie pod numerem 29 6446422;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji zadań nałożonych prawem na Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO – w minimalnym wymaganym przez prawo zakresie. Dane wykraczające poza ww. zakres przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po wcześniejszym jej uzyskaniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO może być dokonane wyłącznie na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stary Lubotyń przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stary Lubotyń;
5) Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. Turcji i Ukrainy, wyłącznie na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Stanu Cywilnego w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. W przypadku gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten ustala Administrator;
7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Źródłem danych osobowych nie pozyskanych od osoby, której dane dotyczą są wyłącznie rejestry państwowe, utworzone na podstawie ustawy;
10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania;
11) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-02 10:38przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2020-01-02 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:3172

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo