Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stary Lubotyń jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Gminę Stary Lubotyń.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać:

-       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-       numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

-       numer rejestrowy.

 Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

-       oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
-       dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń, listownie na wyżej podany adres oraz skrzynkę ePUAP: /j453w4cqs2/skrytka

Czas załatwienia sprawy:

  1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
  2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłatę za wpis do rejestru działalności gospodarczej w kwocie 50,00 zł uiszcza się na konto Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, nr rachunku BS Ostrów Mazowiecka O/Lubotyn 69 8923 1034 0300 0459 2003 0001 (opis przelewu: „Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez”).

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki:

Wniosek o wpis do rejestru  działalności regulowanej- plik pdf 384 kB

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - plik pdf 372 kB

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - plik pdf 439 kB

Oświadczenie - plik  pdf 178 kB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - plik pdf 228 kB

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-10 12:05przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2017-05-10 08:16przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Odwiedziny:4825

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo