Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce

2020-05-12

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 471 kB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2020 r.

2020-05-12

Obwieszczenie o podjeciu postepowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. zajetej pod drogę publiczną.

Treść obwieszczenia - plik pdf 320 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2020 r.

2020-02-25

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późń. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późń. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3, art. 55 ust. 1 ww. ustawy oraz uchwałą Nr XIII/88/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń, która obejmować będzie fragmenty sołectw: Gniazdowo, Gumowo, Lubotyń Włóki, Podbiele, Rabędy, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20 marca 2020 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń pokój nr 5 lub na adres Urząd Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42,
07-303 Stary Lubotyń, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Stary Lubotyń.

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Lubotyń z siedzibą w  Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń, adres email: wojt@lubotyn.pl, tel.  29 6446422.

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres: iod@lubotyn.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c oraz w  celu opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na  podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z  przepisów ustawowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub  nadzorowane przez Wójta Gminy Stary Lubotyń przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych,

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu,

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Stary Lubotyń nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

2020-01-16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Treść obwieszczenia - plik pdf 213 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 grudnia 2019 r.

2019-12-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mlecznego.

Treść obwieszczenia - plik pdf 173  kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 20.12.2019 r.

2019-12-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG.

Treść obwieszczenia - plik pdf 300 kB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

2019-12-11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 721/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajetej pod drogę publiczną.

Treść obwieszczenia - plik pdf 209 kB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2019 r.

2019-11-05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajetych pod drogę publiczną.

Treść obwieszczenia - plik pdf 205 kB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-05
Data publikacji:2017-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9239