Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2017

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

1.      Nazwa i adres jednostki:

1)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń.

2.      Określenie stanowiska pracy:

1)      stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus

2)      forma zatrudnienia: umowa o pracę

3)      wymiar czasu pracy:  1 etat

4)      przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2018 r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie

2)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)      nieposzlakowana opinia

5)      wykształcenie wyższe.

4.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U.2017.1851), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.2017.489 z późn. zm.), zagadnień prawa administracyjnego, a w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257)  oraz o ustroju samorządu, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1875)

2)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole

3)      odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność

4)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji

5)      sprawna umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej

6)      preferowane wykształcenie na kierunku: administracja, prawo oraz posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

5.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami,

2)      współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej dla ustalania prawa do świadczeń, w tym obsługa portalu Emp@tia,

3)      wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń,

4)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, 

5)      sporządzanie list wypłat świadczeń,

6)      prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń,

7)      prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń.

6.      Warunki pracy na danym stanowisku:

1)      stanowisko administracyjno - biurowe: praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej (praca przy komputerze), obsługa urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach,

2)      kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami,

3)      praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku,

4)      wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.

7.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. – nie dotyczy.

8.      Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania),

2)      życiorys – wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych,

3)      list motywacyjny,

4)      kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

10)  mile widziane kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys musi być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)",

pod którą musi widnieć oryginalny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są zobowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego – na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń; z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko  do obsługi świadczeń wychowawczych”, w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 15.30.

Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, w celu przeprowadzania procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 644-64-22 wew. 107.

 

Kierownik GOPS

Halina Kozikowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Kierownik GOPS
Data utworzenia:2017-11-02
Data publikacji:2017-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Halina Kozikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2786