Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Najbliższa sesja

Informujemy, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej odbędzie się XLVIIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń za rok 2022.

  a. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.

  b. Debata nad raportem o stanie gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń wotum zaufania

7. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

  a. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2022 r.

  b. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Lubotyń.

  c. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

  d. Zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok.

  e. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 r. w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2027.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

 

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-19 17:28przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2018-12-19 10:11przez:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:5165

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.